Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri

Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri

Atıksu ve su arıtma tesislerinde oluşması muhtemel işletme sorunları aşağıda sıralanmıştır. Şirketimiz İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye de arıtma tesisi kurulumu yapan profesyonel bir arıtma firmasıdır.

Mekanik Ekipmanlarda Oluşabilecek İşletme Problemleri

Arıtmanın mekanik kısmını; ızgaralar, havalandırıcılar, öğütücüler, sıyırıcılar, pompalar vb. oluşturmaktadır. Mekanik ekipmanlarda meydana gelen aksaklıklar, büyük ve tıkayıcı maddelerin aniden gelmesi sonucu yük kaybının artması, ekipman hataları ve gerekli bakım-kontrollerin zamanında yapılmaması gibi nedenlerden dolayı görülebilir.

Fiziksel arıtmanın yetersiz olması da pompa, blower gibi aksamları kullanılamaz duruma getirebilir. Bu nedenle tesis projelendirmesi, atıksu karakteri ve ortam şartları düşünülerek doğru ve uygun biçimde yapılmalıdır.

Biyolojik Arıtma Sistemlerinde İşletme Problemleri

Biyolojik arıtma sistemleri içerisinde en çok aktif çamur prosesi tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise işletmesinin kolay, ekonomik ve çevre dostu olmasıdır. Aktif çamur prosesi kullanılan tesislerde sıkça karşılaşılan işletme problemleri arasında çamur kabarması, çamur yüzmesi ve köpük oluşumu yer almaktadır. Bu problemler genellikle biyolojik reaktörde, ön-son çöktürme havuzlarında oluşmaktadır.

Çamur Kabarması

Çamur kabarması, genellikle çökelme özelliği düşük olan atıksularda, çöktürme ünitesinde çökelmenin istenildiği gibi iyi gerçekleşememesi sonucu, arıtma çıkışında askıda katı madde konsantrasyonu değerinin yüksek olması şeklinde tanımlanmaktadır. Çamur kabarması meydana geldiği zaman floklar sıkışamaz ve iyi bir çökelme görülemez. Bu flokların çıkış suyuna karışması, dezenfeksiyonun yetersiz kalmasına, çıkış su filtrelerinin ve su kalitesinin bozulmasıyla sonuçlanır.

Çamur kabarması:

  • Flamentli mikroorganizmaların baskın olması halinde “flamentli kabarma”,

  • Hücredışı biyopolimerlerin ayrı miktarda çoğalması halinde “viskoz kabarma” olarak iki şekilde gerçekleşir.

Flamentli kabarma problemi en yaygın görülen çamur kabarması problemidir. Çamur kabarmasına atıksu karakteristikleri(debi değişimi, pH, sıcaklık, nütrient içeriği vb), dizayn hataları(Yetersiz hava, yetersiz karıştırma, pompa kapasitesi yetersizliği vb.), işletme şartlarındaki değişiklikler(Düşük F/M oranı, Nütrient yetersizliği, Düşük Ç.O. konsantrasyonu vb.) sebep olabilmektedir.

Çamur Yüzmesi

İyi çökelebilme özelliğine sahip çamur, çökelme süresi kısa tutulduğunda yüzme özelliği görülebilmektedir. Bunun başlıca nedeni denitrifikasyon prosesinde açığa çıkan azot gazının flokları da beraberinde yukarı çıkararak tank yüzeyine taşımasındır. Azot gazı çoğu zaman flokların arasına sıkışarak, flokların yoğunluğunun azalmasına ve yüzmesine neden olur. Çamur yüzmesi çamur yaşının düşük tutulduğu sistemlerde sıkça görülmektedir.

Köpük Oluşumu

Flamentli bir yapıya sahip olan Nocardia ve Microthrix parvicella bakterilerinin aktif çamur proseslerinde baskın hale gelmesi durumunda, suda köpük oluşumu gözlenir. Bu bakteriler hidrofobik yüzeye sahip olduklarından hava kabarcıklarına tutunurlar ve buda atıksuda köpük oluşumunun gözlenmesine sebep olur. Genellikle oluşan köpük, kalın bir tabaka halinde ve kahverengi renktedir.

Difüzörlü ve mekanik havalandırmada köpük oluşumu meydana gelebilir fakat yüksek debide yapılan difüzörlü havalandırma işlemi yapılan sularda daha sık rastlanmaktadır. Nocardia köpüğü, anaerobik ve aerobik çamur çürütücülerde, havalandırma tankı veya son çöktürmede tankında da sıkça oluşabilmektedir.

Biyolojik proseslerde, beyaz köpüğün meydana gelmesi tesisin iyi çalıştığının işaretidir. Prosesten çıkan suyun iyi kalitede olacağının göstergesidir.

Mikroorganizma İnhibisyonu

Biyolojik proseslerde arıtım mikroorganizma faaliyetleriyle gerçekleşmektedir. Mikroorganizmalar tıpkı bizler gibi canlı olduğundan, sıcaklığa, ortamdaki oksijen ve besin miktarına bağımlı olarak gelişme gösterirler. Bu ortam şartlarındaki değişiklikler veya eksiklikler, mikroorganizmaların gelişiminin durmasına, ölmesine veya fazla gelişimine neden olur. Mikroorganizmaların optimum şartlarda ve miktarda (ne eksik, ne fazla) olması istenir.

Ortamda bulunan ağır metaller, pH, çözünmüş oksijen, toksik maddeler, sıcaklık vb. parametreler mikroorganizma faaliyetlerini etkileyerek arıtmanın veriminin değişmesine neden olur.

Koku Problemi

Atıksularda bulunan organik maddeler ve kimyasalların biyolojik aktiviteler sonucunda açığı çıkardıkları gaz nedeniyle arıtma tesislerinde koku problemi oluşabilmektedir. Yeterli havalandırılamayan tesislerde, anaerobik şartlar oluşarak metan ve H2S gibi sülfürlü bileşikler açığa çıkabilir. Bu gazlar da kokunun başlıca sebebidir.

Geri Dön
2022©copyright tbn web