Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
ÇED Raporu ve ÇED Danışmanlık Hizmetleri Neleri Kapsar? Zorunlu mudur?

ÇED RAPORU /ÇED DANIŞMANLIK HİZMETİ

Hızlı nüfus artışı, büyüyen sanayileşme ve kentleşme, tüm dünyada çevresel tahribatın da bir o kadar hızla artışına neden olmaktadır. Çevresel kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla tüm ülkelerde belirli politikalar ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde çevresel birçok yasal mevzuat hayata geçirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bunlardan biri, 25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ” dir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED), uygulanması planlanan projelerin, öncelikle çevresel tüm olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel etki değerlendirmesinde planlanan faaliyetler ile ilgili tüm taraflar bir araya gelerek görüş ve öneriler değerlendirilir, şeffaf kararlar alınır. Faaliyet uygulamaya başlamadan önce, öngörülen problemler çözülmeye çalışılır, bu sayede maliyet kaybının da önüne geçilir.

Hangi İşletmeler ÇED Kapsamında Değerlendirilir?

Faaliyetleri sonucu çevre için olumsuz etki yaratabilecek projeler, ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesinde “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER” ve Ek-2 listesinde “SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER” olarak belirlenmiştir.

Ek-1 ve Ek-2 listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ÇED Raporu / Proje Tanıtım Dosyası

Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için, Bakanlık tarafından belirlenen Özel Formata uygun hazırlanacak rapor, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ kapsamında, ÇED RAPORU olarak tanımlanmıştır.

Ek-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan dosya ise, yönetmelikte Proje tanıtım dosyası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projeler “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ve ÇED kapsamdışı görüş yazısı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Bulunan Firmaların Süreçleri Nedir?

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında faaliyetler için, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne dilekçe ve gerekli evraklarla başvuru yapılır. Yapılan başvuru sonucunda, İl Müdürlüğü yerinde denetim yapar ve başvuru dosyasındaki bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Buna göre, uygun görülmesi halinde kapsam dışı yazısı kurum, kuruluş veya firmaya iletilir.

ÇED Raporu Ve Proje Tanıtım Dosyasını Kim Hazırlar?

ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, Bakanlıkça yeterlik verilmiş, Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Çed Kapsamdışı Yazıları Ne Sıklıkla Güncellenir?

ÇED raporu, ÇED gerekli değildir kararı ve kapsamdışı görüş yazıları bazı şartlarda güncellenmelidir. Projede gerçekleşmesi planlanan kapasite artışı veya projenin genişletilmesi, üretim kapasitesinde planlanan azalma, adres değişikliği, proseslerde ekleme çıkarma, mevzuat olan değişiklikleri vb. konularda güncellenmelerin yapılması önem arz etmektedir.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri Olarak;

Bu süreçte işletmelerin çevreye verebileceği olumlu-olumsuz etkileri belirleyerek, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çözüm önerilerinde bulunarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlamakla beraber, söz konusu işletmeye dair karar aşamasını takip ederek hizmette bulunmaktayız.

Bilgi Çevre, Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, ÇED Raporu hazırlama yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur.

Kaliteli hizmet anlayışıyla tanışmak için bize ulaşın.

Geri Dön
2021©copyright tbn web